Heroin på resept

250. Merk deg talet. Dette er eit omtrentleg tal på kor mange som døyr kvart år av ei overdose i Noreg. 4/5 av desse overdosane er grunna opiatinntak, då hovudsakleg heroin. Noreg er har eit av landa i Europa med flest overdosedødsfall. Vi er òg eit av dei landa i Europa med den strengaste lovgjevinga. For meg er samanhengen heilt klar. Narkotikapolitikken vi har no verkar ikkje. Utrulig nok hjelp det ikkje å støtte ut og kriminalisere dei svakaste i samfunnet.


ndla.no

Debatten om å innføre heroin på resept til dei tyngste rusmisbrukarane har vore ei stund no. Sveits innførte heroin på resept i 1994. Gjett kor mange som har døydd av overdose medan dei har vore i det programmet? Ingen. Ein heroinavhengig vil få tak i heroin uansett, anten det er på eit apotek eller eit gatehjørne. På gata kan ein aldri vite kor reint stoffet er, kva det er blanda med osv, og ein blir nødt til å prøve seg fram sjølv. Klart det er mykje lettare å overdosere då, enn om personen visste kva han hadde med å gjere. Det er enkel logikk.

Eg skjønar skeptikarane godt. Det blir som å seie ja til djevelen sjølv. Men om det kan redde menneskeliv, er det ikkje verdt å gje eit forsøk? Må presisere at det vil vere snakk om eit veldig lite tal personar som vil få denne resepten. Personar der alle andre alternativ allereie er prøvd. Dei personane som no er gitt opp av alt og alle. Dei som går rundt og ventar på å døy, uten nokon form for håp eller framtidsutsikter. 


Aurich Lawson / Thinkstock

Kjeldar: dagbladet.no statistikk.sirus.no

Vil til slutt, sidan eg allereie er inne på temaet narkotikapolitikk, oppfordre alle som er for ein meir human narkotikapolitikk på verdsbasis til å skrive under på FHN sine anbefalingar for Noregs bidrag til FNs spesialsesjon om narkotika i New York i april. HER er link til nettsida.

#heroin #resept #narkotikapolitikk 

Agenda 2030

Old news, eg er klar over det, men eg føler framleis at det nesten ikkje er nokon som har høyrt om FNs Agenda 21 (som no har endra namn til Agenda 2030). Agenda 2030 er kort sagt ein handlingsplan angåande berekraftig utvikling, som skal gjennomførast over heile verda. Planen går ut på at regjeringane i alle land skal ta kontroll over all arealbruk, alle vatn, alle mineralar, alle plantar og dyr, alle produksjonsmidlar, all energi, all byggjing, all utdanning, all informasjon og alle menneska i verda. Ingen beslutningsprosessar vil lenger vere i henda på private grunneigarar. Tanken er at regjeringa vil gjere ein betre jobb dersom dei har all kontrollen.

Målet med denne berekraftige planen er å oppnå eit redusert forbruk, sosial likheit og bevaring og restaurering av biologisk mangfald. Noko eg absolutt synes det burde vere ein plan for, ikkje misforstå meg, men derimot ein plan som ikkje inneberer å la nestenheile befolkninga døy og ta i frå dei overlevande all form for fridom.

Individuelle rettigheitar vil bli nærast uviktige, og alltid vike under eventuelle behov lokasamfunnet har, som igjen bestemmast av eit styrande organ. Dessutan skal folk tvingast vekk frå dei fleste landområder, og i staden pakkast inn i menneskelege busetnader, som til dømes menneskeskapte øyer. Staten skal altså òg styre kvar du skal bu. The Wildlands Project, eit anna program, har fortalt at dei planlegg å gjere mesteparten av jorda utilgjengelig for menneske. Politikken til agendaen går heilt tilbake til 70-talet, men den verkelege starten kom då Bush undertegna på det i verdstoppmøtet i Rio de Janeiro i 1992. Dei aller fleste land signerte, Noreg inkludert, sjå lista her

Denne planen vil endre livet på jorda radikalt. Utdanningssystemet, energimarkedet, transportsystemet, det statlege systemet, helsevesenet osv. Den vil begrense dine val og dine midlar, nekte deg fridom og fjerne stemme di!

Det er fleire sannsynlege metodar som kan brukast til å få gjennomført Agenda 2030, deriblant følgjande:

♦ Delphi metoden. Ei gruppe ekspertar svarar på spørreskjema i fleire rundar. Etter kvar runde, gjev ein tilretteleggjar ei anonym oppsummering av ekspertanes prognosar, samt grunnane til at dei gjev sine dommar. Ekspertane oppfordrast til å revurdere det dei tidlegare har svart, grunna svara til andre medlemmar av panelet. Det antakast at i løp av denne prosessen vil utval av svar avta, og gruppa vil til slutt ende opp med det "riktige" svaret.
♦Infiltrere gruppar i samfunnet og starte velforeiningar med handplukka ledarar.
♦Sponse frivillige gruppar som går inn i skular og trenar barn.
Tilby føderale og private tilskot til byprogram som bring vidare dagsorden.
Tillate uregulert innvandring for å senkje levestandarden og gå tom for lokale ressursar.

Det var ei rein tilfeldigheit som gjorde til at eg fann ut alt dette, og det er heller ikkje så lenge sidan. Eg prøver å halde meg over snittet oppdatert på kva som skjer rundt i verda, så eg reknar med det er mange som aldri tidlegare hadde høyrt desse planane. Burde ikkje dette vere eit meir diskutert tema? Eg, er som sikkert millionar andre, sterkt i mot ei framtid etter denne agendaen!

Kjeldar: lawfulrebellion.info, democratsagainstunagenda21.com, americanpolicy.org

#agenda2030 #agenda30 #agenda21 #etikk #FN #fremtiden #frihet #menneskerettigheter #kontroll #miljø #fakta #skremmende

Vinn kjempe egg!

Freia har ein konkurranse på gong. Ja, du gjetta riktig. Du kan vinne sjokolade.

Men er det verkeleg verdt det?

Eg reknar med dei fleste har fått med seg hysteriet om palmeolje. For ein gong skyld er det ein grunn til det.

Palmeolje utvinneast av oljepalmetreet. Det vert hogd ned og brent ned enorme områder regnskog kvart år for å kunne plante disse tre. Særlig i Søraust-Asia er regnskogen svært trua. Heile 85% av palmeolje kjem derfra. Sjølvsagt har dette store konsekvenser for urfolket, plantar og dyr.Over 80% av dei som lev på under ein dollar per dag er heilt avhengige av regnskogen. 

Når nye plantasjar vert danna vert det frågjeve sjuke mengdar klimagasser. Denne avskoginginga står faktisk for opptil 15 prosent av verdas klimagassutslipp!

Ei liste over Freia sine produkt som inneheld palmeolje. Dei med spørsmålstegn bak har ikkje Freia ønska å svare på mengda. Ikkje direkte betryggende etter mi meining.

Eg måtte jo sende inn mitt eiget bidrag. Satsar på storgevinst 😊


Har henta ein del informasjon frå regnskogfondet

#freia #sjokolade #konkurranse #palmeolje #miljø #etikk #klimagass #utslipp

Spynorsk?

Eg elskar nynorsk! Eg er ufatteleg stolt over å kome frå den delen av landet som skriv på eit språk som har utgongspunkt i norske dialekter, og ikkje dansk. Eg er den typen person som går så langt at eg prøver å venne meg til å seie "laurdag" og "løyndom", fordi eg synes det er kult. Om det er pga det behovet eg har for å skilje meg ut eller fordi nynorsk er så mykje vakrare og meir poetisk enn bokmål, veit eg ikkje. Det er i alle fall noko med det som får meg til å smile på innsida, nesten som om eg er litt forelska.


Ta til dømes diktet Den draumen, av Olav H. Hauge. Ikkje ein sjel kan kome til meg og seie at dette diktet hadde vore vakrare på bokmål.

Det er den draumen me ber på
at noko vedunderleg skal skje,
at det må skje ? 
at tidi skal opna seg
at hjarta skal opna seg
at dører skal opna seg
at berget skal opna seg
at kjeldor skal springa ?
at draumen skal opna seg,
at me ein morgonstund skal glida inn
på ein våg me ikkje har visst um.

Når dette er sagt, kan eg fortsetje med å fortelje at eg til ein viss grad forstår kvifor nynorsk vert mobba. Har oppdaga at mange fleire engelske ord blir oversatt til nynorsk enn til bokmål. Eg høyrte til dømes for nokre dagar sidan at om du har microsoft og vel nynorsk som språk, så vil microsoft bli oversatt til "småmjuk". No veit eg ikkje om akkurat dette er sant, men det skulle i grunn ikkje forundra meg. Eg kan òg forstå at folk synes det er vanskeleg med nynorsk, om sant skal seiast synes også eg det.  I bokmålsundervisning brukar ein berre dei kjende orda, i motsetnad til nynorsk. Ord som "draugspy", "spunse" og "nebbenose" er bokmål. Veit du kva dei tyder?

Debatten om valfritt nynorsk på skulen tenkjer eg ikkje å slenge meg på. Samstundes som eg tykkjer det er synd at fleire og fleire vel vekk nynorsk, meiner eg at det viktigaste burde vere at vi forstår kvarandre. Så lenge vi gjer det burde ikkje språket vere viktig. Eg klarar ikkje å forstå kvifor nokon ønskjer å velje vekk ein del av kven vi er og kvar vi kjem frå, berre fordi det er litt vanskeleg. Men dette burde vere opp til den enkelte, så for min del er det greit med valfritt nynorsk, så lenge bokmål kan veljast vekk òg. 

Kan fiskeoppdrett hindre hungersnaud?

Eg kom nett over denne reklama på vg.no og vart sitjande å måpe ei stund. Eg meinar, er dei seriøse? Reklamere for at lakseoppdrett på ein eller annan måte kan bidra til å hindre hungersnaud, når realiteten er det heilt motsette? Eg kan byrje med å fortelje at norsk oppdrett årlig brukar 1,5 millionar tonn villfisk for å produsere 500 000 tonn oppdrettsfisk. Det er meir enn 3kg villfisk per 1kg oppdrettslaks! Det seier seg sjølv at med slike tal vil fiskeoppdrett føre til at det vert mindre mat på ei veksande befolkning. Næringa kan heller ikkje vekse noko særlig meir no pga kor lite bærekraftig ho er, då det rett og slett ikkje er nok fisk i havet. 

Laks er heller ikkje tilgjengelig for meir enn ein liten prosent av verdas befolkning. Dei som svelt har ikkje råd til å kjøpe dyr norsk laks. Eg har bestemt meg for å kontakte Forbrukerombudet då eg meinar at denne reklama er såpass villedande at den bryt markedsføringslova

Ein annan grunn til å avstå frå oppdrettsfisk er kor dårlige levekår det er for fisken. Enorme mengder fisk på små områder fører til sjukdom, smerte og død for fisken. Det er inga næring som har fleire forsøksdyr og dyr som døyr før slakt enn fiskeoppdrett. Det er ôg denne næringa som slepp mest møkk og kjemikalier ureinsa ut i naturen, noko som får konsekvensar for andre artar igjen. I mine auge er fiskeoppdrett direkte dyremishandling.

A grown-up disease

Eg klarar som regel å kunne setje meg inn i tankegongen til andre menneske. Sjølv om eg ikkje nødvendigvis er einig, så plar eg å kunne forstå kvifor dei meinar det dei gjer. Rasistar derimot, forstår eg meg ikkje på. Korleis ein kan tenkje at eit menneske er verdt meir enn eit anna, nei, eg skjønnar det ikkje. Eg synes det er direkte skremmande kor ofte eg kjem i situasjonar der nokon verdt utsett for rasisme. Seinast på fredag opplevde eg at ein fyr begynte å rope dei typiske tinga som "dra deg tilbake dit du kjem frå" og "jævla muslim"  til ein bartendar her i Førde, grunnen var at han ikkje fekk gratis øl (?). 

Spesielt på nettet har eg lagt merke til stygge kommentarar retta mot dei med utenlandsk bakgrunn, særlig no etter at innvandringa har auka såpass. Folk oppfordrar blant anna om å følgje vårt kjære naboland sitt eksempel, og byrje å setje fyr på asylmottak. Asylmottak der det bur redde barnefamiliar og einsame mindreårige, som kom til Noreg fordi heimlandet omtrent er bomba vekk.  I Sverige er det brent ned bygg for mange millionar kroner fordi ein meiner staten ikkje har råd til å huse fleire flyktningar. Korleis kan nokon tenkje at ei slik handling er logisk?Korleis kan ein meine at vi nordmenn har rett til å leve i luksus, medan andre verken har pengar, mat eller ein stad å bu? Vi sitter her i dei fine husa våre med fulle kjøleskap og eit lass med ting vi ikkje treng, og så klagar vi på at vi må bruke litt skattepengar på å hjelpe dei som har ingenting. Nei, disse navsnyltarane har ikkje noko her å gjere, har eg høyrt mange gongar. Men dei som faktisk ønsker å bli ein del av det norske samfunnet, finne seg arbeid, betale skatt osv, dei burde vel vere velkomne? Nei,dei kan jo ikkje stjele norske menn sine jobbar!

Eg kan til ein viss grad forstå at nordmenn er redde for innvandringa. Vi høyrer heile tida om muslimske terroristar, valdtektsmenn, kvinnemishandlarar, doplangarar og kriminelle elles. Frykta fører til at vi støttar ut muslimane frå samfunnet. Når ein ikkje har ein sjanse for å bli integrert i samfunnet vårt synes ikkje eg det er rart at ein leitar etter andre omgangskretsar, som t.d rusmiljøet. Det er slik vi menneske er bygd opp, vi treng å høyre til ein stad. Eg har sjølv vore ein del av rusmiljøet, om sant skal seiast er eg vel framleis det, og eg vil seie mykje av grunnen til det er nettopp kor lett det var å bli ein del av det miljøet. I rusmiljøet forhåndsdømmer ein sjeldan. Hudfarge, religion, meiningar og forutsetnader betyr lite. Om vi hadde klart å gjere samfunnet elles like imøtekommande, trur eg antal kriminelle ville synke dramatisk, både blant innvandrarar og etniske nordmenn.

Eg vil oppfordre alle til å ha ei open haldning til nye menneske. Det treng ikkje vere meir som skal til. 

Feminisme

Feminismen er misforstått. Fullstendig misforstått. Folk tenkjer at feminisme handlar om at kvinner er overlegne menn og burde styre verda, medan det eigentleg handlar om det heilt motsette. Ein feminist treng ikkje å vere sjølhøgtidelig, bitter, prektig og inngrodd av kroppshår. Ein feminist er ein heilt vanleg person som  synes at kvinner og menn er verdt like mykje og burde ha dei same rettane. Ein person som bryr seg om rettferd, fridom og likeverd.

Ein feminist vil meine at dersom ein mann og ei kvinne gjer den same jobben i eit firma, så burde dei også få den same løna.Ein feminist vil meine at det ikkje nødvendigvis må vere dama i huset som skal vaske, rydde og lage mat. Dersom både ho og sambuaren er i jobb, burde oppgåvene heime fordelast likt. At menn ikkje kan vaske eller lage mat er ei myte.

Ein feminist vil også meine at både kvinner og menn sjølve bestemmer over sin eigen kropp, og at vald og overgrep ikkje er akseptabelt.

I dag vil kanskje ordet feminisme vere eit dårleg namn på bevegelsen, eit namn som lett kan mistolkast som ein eller annan dameklubb. Då feminismen oppstod derimot var det eit passande namn. I byrjinga av 1800-talet hadde kvinner svært få juridiske, økonomiske og sosiale rettighetar. Det vart skrive nokre bøker som omhandla kvinners rettigheitar, og kvinnene vart etter kvart klare over sin låge status i samfunnet. Men det var ikkje før på slutten av århundre dei hadde ressursane til å starte ein bevegelse, som i 1895 for første gong fekk betegnelsen feminisme.

Kvinner er per dags dato langt i frå så undertrykte som dei var på 1800-talet. Difor er det no slik at feminismen ikkje berre handlar om kvinners rettigheitar, men også menn sine. Personleg synes eg humanisme kunne vore eit passande namn på bevegelsen, men det namnet er allereie i bruk. Det er uansett kvinner som utan tvil er mest undertrykte den dag i dag også. Vi ser det kanskje ikkje så godt her i Noreg, for her er det ikkje store forskjellar mellom rettane til kvinner og menn. I andre land og kulturar derimot er det ikkje alltid slik. Det er tusenvis, sikkert millionar, kvinner som er undertrykte rundt om i verda i 2016. Mange kvinner blir valdteke, tvangsgifta og tvungne til å gjere som ektemannen seier. 

Eg vil også understreke at feminisme på ingen måte betyr at alt skal fordelast likt mellom kvinner og menn.  Menn er til dømes som regel sterkare enn kvinner, og det er naturleg at dei gjer dei tyngste oppgåvene. Feminisme betyr heller ikkje at menn må bli mindre maskuline og kvinner mindre feminine, slik at vi liknar meir på kvarandre. Nei, vi er forskjellige, og det er noko vi må akseptere. Eg ønsker ei verd der alle menneske er like viktige, og alle har ei stemme både heime og i samfunnet dei lev i.

Cannabis

Eg klarar ikkje å forstå at ikkje fleire ser at ein politikk som endar opp med å straffe dei svakaste og minst ressurssterke i samfunnet har feila. I Europa er det fire land som har kriminalisert bruken av Cannabis, og Noreg er altså eit av dei. Cannabis, som dei fleste veit er mykje mindre farlig enn både alkohol og mange lovlege medisinar, skal straffast med bøter og fengsel. Ein plante, som  i verste fall kan få deg til å tømme kjøleskapet, fnise meir og utsette husarbeidet, dersom du røykjer den.

Det er så enormt mange som røyker. Ved å legalisere bruken av cannabis, vil ein få så mykje meir kontroll, Vi kan skattelegge det, på same måte som vi har gjort med tobakk og alkohol. Tjue tonn hasj har ein gateverdi på om to milliardar kroner. Det er ikkje lite pengar for ein norsk økonomi, som framleis er avhengig av olja, ein ressurs vi ikkje vil kunne lene oss på i framtida. Ved legalisering får vi samstundes moglegheita til regulerte opningstider, aldersgrensar og viktigast av alt kontroll på kva produktet inneheld.

Det finns så mykje drit på markedet, syntetiske typar hasj, som kan vere direkte livsfarlige. Nulltoleransepolitikken vi har no, meiner eg må ta mykje av skylda for at disse stoffa har vorten så utbredte som dei no er. Vil understreke at syntetisk hasj ikkje er i nærleiken av det same som "vanleg" hasj. Ingen, ikkje eit menneske har omkomme av overdose på naturleg cannabis. Det skumle med syntetisk hasj er at ein aldri kan vite akkurat kva ein kjøper, og at effekten vil vere veldig varierende. Det gjer doseringa vanskeleg og overdose mykje meir sannsynlig.

Klart det ikkje er bra for kroppen med hasj. Det vil eg aldri kunne påstå. Men det som for meg er klart er at; hasj som vert produsert på ordentlig måte, og brukt av folk som som har den korrekte informasjonen, vil vere mykje tryggare enn hasj kjøpt på det illegale markedet, syntetisk eller ikkje.

Det seiast at cannabis er ein inngongsport til hardare stoffar. Ein person som sel hasj vil ofte også ha tilgong på andre stoffer, som til dømes kokain og amfetamin, så det kan nok stemme det. Hadde derimot cannabis vore lovleg, hadde ein ikkje trengt å oppsøke slike personar. Ein ungdom som kun ynskjer å kjøpe litt rev, vil ikkje trenge å bli freista av andre, farlegare stoffar.

At Noreg ikkje er klar for legalisering heilt endå har eg forstått. Men kva med dei som ligg på sjukehus, gjerne med enorme smerter, og føler cannabis er den einaste medisinen som kan hjelpe? Er vi verkeleg ikkje klare for lovleg medisinsk cannabis heller? Dei som har  angst, depresjon, PTSD, MS, kreft, AIDS, ja lista er lang... kvifor skal vi nekte dei noko som mogleg kan gje dei ein betre kvardag?

Kvifor vegetarisk?

Eg har levd med eit vegetarisk kosthald i nokre år no, då eg for det meste har valt å ete vegansk. No et eg berre veganmat. For min del har dei fleste respektert at eg har teke dette valet. Det eg i staden har oppdaga er kor utruleg lite folk veit når det kjem til kva kjøtproduksjonen fører til. Det er om lag ingen som kjem med opplysningar om alle dei negative sidene ved dyredrift. 

At vi må bevare regnskogen har det til dømes vore mykje fokus på, korleis vi må kutte ut palmeolja osv. Ikkje misforstå meg no, palmeolje er absolutt noko ein bør la vere å kjøpe. Men visste du at om lag halvparten av alle områda der regnskogen vert hogga ned, skal brukast til beitemark? Dei dyra som skal beite der vil fòrast opp på blant anna korn og bønner, som kunne vore brukt som mat til menneske. Hadde vi i staden ete den maten beitedyra et, ville vi ikkje trenge beitedyr og beitemark, og då heller ikkje å kutte ned i nærleiken av så mykje regnskog som vi gjer i dag. 

For å produsere ein kilo kjøt brukar vi ti kilo vegetabilsk mat. Dette førar igjen til at vi må importere korn og liknande frå utlandet, som betyr miljøskadeleg frakt og uttæring av matfattige område. Enorme mengder vatn vert også brukt i kjøtproduksjonen, og då snakkar eg verkeleg om enorme menger! Og her går vi rundt og lurer på kva vi kan gjere for å hindre mat- og vatnmangel..

Her i Noreg fôrar vi opp, slaktar og et kring 60 millionar dyr kvart år, noko som vil  tilseie kring eit dyr annakvart sekund! Eg må nemne at dette er dyr som gjerne har levd heile sine liv i tronge bur, utan moglegheita til å til dømes kommunisere med kvarandre, leike og puste inn frisk luft. Høner som aldri får strukke ut vengene sine, grisar som stirar i ein betongvegg heile livet og oppdrettsfisk som lev så tett at dei til slutt et kvarandre. Med eit heilt vegetarisk kosthald kan du spare opptil hundre dyreliv berre på eit år.

Det at eit menneske treng kjøt for å få i seg dei nødvendige næringsstoffa, er ei myte. Vegetarisk mat er rik på vitaminar, mineralar og fiber, og inneheld lite metta feitt og kolesterol i motsetnad til animaliske produkt.  Dette gjer at det er mykje mindre sannsynleg at ein vegetarianar utviklar enkelte krefttypar, hjarte- og karsjukdommar, diabetes eller høgt blodtrykk enn den gjennomsnittlege kjøtetar. Mange trur at det er vanskeleg å få i seg dei proteinane ein treng som vegetarianar, men det er mange gode vegetabilske proteinkjeldar, som til dømes bønner, linser, kikertar, fullkornsprodukt og soyaprodukt.At det fins mykje god vegetar- og veganmat ein kan lage kan eg personleg garantere. Det fins plenty med lettvinte, gode og ikkje nødvendigvis kjempesunne rettar óg! ;)
Å kunne nyte eit måltid, utan å ha dårleg samvit med tanke på miljø, dyr, rettferdig russursfordeling osv. syns eg gjer til at maten smakar betre. Det er fleire ferdigrettar på markedet, som du kan byrje med om du ikkje veit kva du kan lage sjølv, dessutan ligg det ute oppskrifter på nettet. Eg vil anbefale alle å ete vegetariske måltid innimellom. Du vert om ikkje anna ei smaksoppleving rikare.

Les mer i arkivet » September 2016 » Mars 2016 » Februar 2016
+ legg meg til som venn


.

Søk i bloggenFollow

Follow
hits